Zorg door externen

Leerlingenzorg door externen 
In toenemende mate zien we dat ouder(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren.

Het bevoegd gezag van Het Groene Lint staat in beginsel afwijzend ten opzichte van het inschakelen door ouders van externe hulp. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er door het ondersteuningsteam van de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s) en de uitvoerder van de hulpverlening aan de school een verklaring te worden afgegeven waaruit blijkt dat de school is gevrijwaard van verantwoordelijkheid ten aanzien van deze extra begeleiding. Op deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

Als dit allemaal goed is geregeld, kan de school alsnog toestemming geven. 

Externe zorgverleners 

In overleg is het mogelijk dat externe zorgverleners onder schooltijd in het schoolgebouw leerlingen begeleiden. Dit is alleen mogelijk als er in het gebouw een ruimte hiervoor beschikbaar is. Bovendien moet aan alle voorwaarden voldaan zijn.

Met nadruk moet hier gesteld worden dat deze tijd besteed aan leerlingen niet onder de verantwoordelijkheid van de school valt. De school verleent alleen onderdak. 

 

Terug

Schoolstraat 8-10

5111 XP Baarle-nassau

013-5079453

info.uilenpoort@nullhetgroenelint.nl